Ochrana dat

Obchodní podmínky

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je Michał Jakub Janiak, Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČ: 01274384. Podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých, formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází  na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.e-marilyn.cz dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

Platební podmínky, expediční lhůty, přepravné

 1. Veškeré zboží je expedováno nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky. V případě, že nebude možno tuto lhůtu z provozních důvodů dodržet, bude zákazník okamžitě informován e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční lhůta běžet okamžitě po objednání, v případě platby převodem na účet je začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
 2. Zboží je zasíláno Českou poštou nebo kurýrem.
 3. Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován při objednávce daného zboží.

Zboží lze zaplatit předem převodem na bankovní účet u Fio Banka, číslo 2800340985/2010 (pro platby v CZK v České republice), 2500545831/8330 (pro platby v EUR ve Slovenské republice). Podklady pro zaplacení obdrží kupující e-mailem. V případě zaslání na dobírku zaplatí za zboží až při jeho převzetí. Na dobírku účtujeme poplatek 138,- Kč (poštovné a balné), na Slovensko 238,- Kč a při platbě předem převodem na účet účtujeme 110,- Kč, na Slovensko 210,- Kč. U zásilek zaplacených bankovním převodem, kde hodnota zboží přesáhne 1 000,- Kč (na Slovensko 2000,- Kč), je doručení zdarma, není účtováno poštovné a ani balné.


Reklamace

 1. Případné reklamace budou řešeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu www.e-marilyn.cz a právním řádem platným v ČR.
 2. Reklamační řád internetového obchodu je součástí těchto obchodních podmínek.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

Kupující má právo podle odst. 6 novely Občanského zák. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek opotřebení nebo užívání a v původním obalu, zaslat zpět v uvedené lhůtě, kdy rozhodující je datum odeslání. Po obdržení vráceného zboží prodávající vrátí zákazníkovi zpět částku, odpovídající ceně zboží a to předem dohodnutým způsobem do 14 dnů od data doručení.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
   1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
   2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
   3. vystavená cena je chybná (z důvodů chyby při hromadném zpracování dat atp.)

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.e-marilyn.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

 

 

Reklamační řád

 1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty je kupující povinen zboží zkontrolovat zda nevykazuje vady způsobené přepravou.
 2. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen informovat také prodávajícího.
 3. Je-li zboží doručováno na danou adresu smluvním přepravcem, je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží a nekompletnost dodávky (rozdíl mezi fakturou a dodaným zbožím) je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad a nekompletnost dodávky nebudou prodávajícím ani přepravcem uznány.
 4. V případě přepravní škody uchovejte obal, v němž je zboží přepravováno, pro případnou fotodokumentaci.
 5. Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady uplatněné později nebudou v tomto případě prodávajícím uznány.
 6. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.e-marilyn.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
 7. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Michał Jakub Janiak, Nádražní 1166/2a, 737 01 Český Těšín, nebo na e-mailové adrese: kontakt@e-marilyn.cz
 8. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis, jak závada vznikla.
 9. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1. a 2. tohoto reklamačního řádu, informuje prodávají kupujícího o následném postupu závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadní zboží doručit.
 10. V případě, že je reklamované zboží nutné zaslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklady zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží nemusí být reklamace uznána.
 11. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
 12. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání výrobku, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Ochrana osobních dat

Zákazník souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, adresu, telefon) zpracovávat. Vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením kupujícího, učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.

 

Pošlete nám svoje postřehy spojené se vzhledem a provozem stránek. Děkujeme!

E-mail:*


Předmět:*


Obsah:*

Vepište obsah obrázku:*